مپ دهکده دوم

نقشه ها و چیدمان های زمین برای دهکده ی دوم (پایگاه سازنده) در این بخش قرار میگیرد.